DI LỆCH (BÁ TRẬT) KHỚP HÁNG VÀ TRẬT KHỚP HÁNG Ở TRẺ BẠI NÃO