KÍCH THÍCH ĐIỆN THẦN KINH CƠ CHO BỆNH NHÂN YẾU CƠ Ở CÁC BỆNH LÝ TIẾN TRIỂN