TÌNH TRẠNG TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN Ở TRẺ BẠI NÃO